ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tillämplighet

1.1 Dessa Allmänna Villkor ska gälla mellan Izefy AB (”Izefy”) och kund (”Kunden”) som Izefy ingår avtal med avseende leverans av tjänster från Izefy till Kunden (”Avtalet”). De Allmänna Villkoren avser samtliga tjänster som Izefy tillhandahåller sina kunder.

1.2 Dessa Allmänna Villkor, eventuell offert och övriga tillhörande bilagor, samt eventuella tilläggsavtal ska tillsammans utgöra Avtalet mellan Izefy och Kunden.

1.3 De Allmänna Villkoren kan komma att ändras av Izefy. Gällande version finns alltid publicerad på www.izefy.com. Förändringar gäller i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på www.izefy.com.

2. Uppdraget

2.1 Izefy åtar sig att utföra det uppdrag som definieras i Avtalet (”Uppdraget”). Uppdragets omfattning eller utförande kan komma att ändras eller utökas under avtalstiden.

2.2 Izefys utförande av Uppdraget förutsätter att Kunden uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet, särskilt avseende betalning av arvode och tillhandahållande av nödvändig information/dokumentation.

3. Särskilt om varumärkes- och domännamnshantering

3.1 Med domännamn avses en unik teckensträng som identifierar en webbplats på internet. Ett domännamn består av flera olika delar, toppdomän, huvuddomän och subdomän (”Domännamn”). Domännamnshantering innefattar samtliga tjänster Izefy erbjuder avseende hantering av Kundens Domännamn och som omfattas av Avtalet (”Domännamnstjänster”). 3.2 Med varumärke avses av Kunden registrerat varumärke innefattande ensamrätt för Kunden att använda varumärket för särskilda varor och tjänster (”Varumärken”). Varumärkeshantering innefattar samtliga tjänster Izefy erbjuder avseende hantering av Kundens Varumärken och som omfattas av Avtalet (”Varumärkestjänster”).

3.3 Izefy levererar Domännamns- och Varumärkestjänster enligt Avtalet utifrån information som lämnats av Kunden. Kunden ansvarar för riktigheten i all information som lämnas till Izefy.

Kunden ansvarar vidare för att: – domännamnsansökningar överensstämmer med regler hos berörd toppdomänsadministrator – registrering eller användande av ett visst Domännamn och/eller Varumärke inte inkräktar på annans immateriella rättighet eller äganderätt – endast behörig personal tar kontakt med och beställer tekniska ändringar och tilläggsarbeten av Izefy – kontaktuppgifter som lämnats till Izefy alltid är korrekta och uppdaterade så att Izefy och dess andra underleverantörer vid var tid kan nå Kunden via de kontaktuppgifter som senast lämnats av Kunden.

Izefy ansvarar inte för att verifiera att beställningar görs av behörig personal hos Kunden. Izefy ansvarar inte heller för eventuella avbrott/nedtid m.m. i samband med att Izefy utför tekniska ändringar av Kundens tjänster. 3.4 Kunden förbinder sig att, vid registrering av Domännamn och/eller Varumärke, tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information till Izefy kopplat till registreringen av det aktuella Domännamnet/Varumärket. För

det fall Kunden underlåter att, inom tio (10) dagar från Izefys förfrågan, besvara förfrågningar från Izefy avseende information som lämnats från Kunden har Izefy rätt att avregistrera aktuellt Domännamn. Rättigheten för Izefy att avregistrera ett Domännamn i detta fall påverkar inte parternas övriga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

3.5 För det fall omständighet som legat till grund för registrering av Kundens Domännamn/Varumärke som Izefy hanterar på något sätt förändras är Kunden är skyldig att omgående skriftligen underrätta Izefy.

3.6 Vid tillkomsten av nya topp- eller subdomäner gäller de regler för registrering som ställts upp av aktuellt registry. Med registry avses ett företag eller en organisation som förvaltar en toppdomän och som bestämmer riktlinjer, hanterar registreringar och skapar zonfiler kopplat till den aktuella toppdomänen (“Registry”). Izefy ansvarar inte, oavsett anledning, för att intresseanmälningar och liknande kopplat till nya toppdomäner och/eller subdomäner leder till registrering av visst Domännamn. Avgifter för sådan intresseanmälan återbetalas ej oavsett om den leder till registrering av visst Domännamn eller inte. 3.7 Vid flytt av Domännamn/Varumärke till Izefy ansvarar Kunden för att säkerställa att samtliga Domännamn/Varumärken förnyas hos befintlig leverantör till dess att de flyttats till Izefy. Vid flytt av Domännamn/Varumärke från Izefy ansvarar Izefy för sådan förnyelse intill dess att uppsägningstiden av Avtalet har löpt ut.

3.8 Izefy ansvarar inte för tredje mans intrång i eller annan obehörig användning av Kundens egendom, begränsningar i Kundens användning av Domännamnen/Varumärken eller förvanskning/förlust av information orsakade av driftsstopp, annan teknisk störning eller obehörig användning av Izefys, dess samarbetspartners och/eller underleverantörers portaler och/eller servrar.

3.9 Izefy ansvarar inte för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av felaktiga uppgifter i register, förteckningar eller annan information som tillhandahålls av tredje part och som Izefy eventuellt använder vid tillhandahållandet av sina tjänster

3.10 Kunden äger rätt att med trettio (30) dagars varsel skriftligen säga upp ett eller flera av sina Domännamn/Varumärken och/eller flytta Domännamnen/Varumärken till en annan leverantör. Kunden ska i uppsägning specificera vilket eller vilka Domännamn/Varumärken som sägs upp. Uppsägning av Domännamn/Varumärke befriar dock inte Kunden från betalningsansvar och ger inte Kunden rätt till återbetalning av kvarvarande avtalsperiods avgifter. 3.11 Uppsägning av Domännamn/Varumärke ska ske skriftligen via e-post till info@izefy.com och vara Izefy tillhanda senast trettio (30) dagar efter av Izefy utställd årsfaktura omfattande den/de aktuella Domännamnen/Varumärkena varefter Izefy är befriat från sina åtaganden enligt Avtalet i förhållande till berörda Domännamn/Varumärken. Om Kundens uppsägning inkommit senare än trettio (30) dagar efter utställd årsfaktura förlängs avtalsperioden för Domännamnet/Varumärket i enlighet med detta Avtal.

4. Arvode och utlägg

4.1 Izefy har rätt till arvode för Uppdraget enligt vad som anges i Avtalet samt eventuella tilläggsavtal. Priser anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter om annat inte framgår. Om arvode för ett särskilt uppdrag/ärende inte har överenskommits på förhand ska Izefys arvode uppgå till vad Izefy normalt debiterar för uppdrag av liknande slag.

4.2 Utöver Izefys arvode kan kostnader för utlägg debiteras. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, kostnader för andra rådgivare, bud- och resekostnader.

4.3 Om annat inte avtalats har Izefy rätt att justera priser, abonnemang och löpande arvoden under pågående Uppdrag i samband med justering i Izefys gällande prislistor.

5. Fakturering och betalning

5.1 Fakturering sker månadsvis såvitt gäller löpande arbete och utlägg. Abonnemangstjänster samt kostnader för förnyelse av förvaltade Domännamn och Varumärken som ska förnyas under efterkommande år faktureras årsvis i förskott.

5.2 Betalning ska erläggas inom den tid som anges i fakturan. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Izefy har rätt att ta ut fakturerings- och påminnelseavgift samt, i förekommande fall, inkassoavgift.

5.3 För det fall Kunden inte erlagt full betalning senast trettio (30) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Izefy omgående rätt att annullera registrering av aktuellt/a Domännamn, ta bort autoförnyelsen samt ta bort redirect vilket innebär att Kundens hemsida upphör att fungera. Izefy är då också befriat från sina övriga åtaganden enligt Avtalet.

5.4 Izefy äger rätt att i efterhand debitera eventuella prishöjningar, valutaförändringar och avgiftsförändringar hos respektive toppdomänsadministratör, myndighet eller leverantör samt transaktionskostnader relaterade till Izefys Uppdrag. För betalningar till lokala ombud samt myndigheter görs ett påslag om 15% för att täcka transaktions- samt administrationskostnader.

5.5 Izefy kan, på förfrågan från Kunden, lämna en uppskattning av arvoden och kostnader i ett visst ärende. Sådan uppskattning baseras på tillgänglig information vid den relevanta tidpunkten och ska inte betraktas som ett fast arvode

5.6 I vissa fall kan Izefy komma att begära förskott på arvode. Izefy kan komma att avvakta med arbete för Kunden till dess att sådan betalning skett. Belopp som erlagts i förskott kommer enbart att användas för att reglera framtida fakturor.

5.7 För det fall Kundens Varumärkesregistreringar- och/eller Domännamn flyttas från Izefys hantering efter uppsägning av Avtalet men innan avtalstidens utgång, accepterar Kunden likväl att betala Izefys samtliga avgifter för aktuella Varumärkesregistreringar- och/eller Domännamn fram till dess att Avtalet slutligen upphör att gälla.

5.8 Vid uppsägning av Avtalet åligger det Kunden att ge Izefy den information som behövs för att Izefy ska kunna flytta över samtliga berörda varumärkesregistreringar- och/eller Domännamn till Kunden eller nytt ombud. Izefy fakturerar löpande för det arbete som uppstår i samband med utflytt av Kundens varumärkesregistreringar- och/eller Domännamn. I det fall Kunden efter Avtalets utgång inte har flyttat ut samtliga rättigheter kommer Izefy att fakturera abonnemangsavgifter för Kundens kvarvarande rättigheter samt förnyelsekostnader för Kundens kvarvarande varumärkesregistreringar- och/eller Domännamn. Izefy åtar sig att samarbeta med Kunden och/eller det nya ombudet för att säkerställa att utflytten sker.

5.9 Erlagda abonnemangsavgifter och förnyelsekostnader för Kundens domännamnsregistreringar/varumärken återbetalas ej vid uppsägning av Avtalet.

6. Frånträdande av uppdrag

6.1 Izefy har rätt att frånträda Uppdraget om detta väsentligen ändrats bortom den ursprungligen överenskommelsen. Detsamma gäller om Kunden ej uppfyller aktuella finansiella åtaganden mot Izefy.

6.2 Izefy har vidare rätt att frånträda Uppdraget eller säga upp Avtalet med omedelbart upphörande om Kunden framställer begäran av innebörd att Izefy ska agera på ett sätt som enligt dennes mening inte är förenligt med god yrkessed.

6.3 Izefy får vidare säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden medvetet tillhandahåller felaktig information, vilseleder Izefy eller på annat sätt agerar på sätt som får en väsentligt negativ inverkan på Izefys utförande av Uppdraget.

6.4 Izefy får frånträda Uppdrag med 30 dagars varsel, eller den kortare tid som annars kan krävas, om ändringar i tillämpliga lagar eller regler, eller vid beslut från myndighet eller beslutande organ, medför att Izefys möjlighet att leverera Uppdraget kraftigt försvåras eller fördyras. 6.5 Vid frånträdande av Uppdraget har Izefy rätt att fakturera Kunden för de kostnader som därigenom uppkommer.

7. Avtalets förtida upphörande 7.1 Utöver vad som i övrigt gäller rörande rätt till uppsägning enligt detta Avtal äger part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, träder i likvidation eller försätts i konkurs. 7.2 Uppsägning ska göras skriftligen utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för berörd part. 7.3 Förskottsbetalade avgifter återbetalas endast vid Avtalets förtida upphörande på grund av väsentligt avtalsbrott från Izefys sida.

8. Personuppgiftsbehandling

8.1 Izefy behandlar personuppgifter i enlighet med, vid var tid gällande, Integritetspolicy https://izefy.com/integritetspolicy/. Bland annat kommer Izefy att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos Kunden i den omfattning som krävs för att kunna fullgöra Uppdraget. Personuppgifterna kommer behandlas i syfte att kontaktpersoner hos Kunden ska kunna registreras i Izefys interna kundsystem och i WHOIS-register för att möjliggöra utförandet av Domännamnstjänsterna. Personuppgifter kommer även behandlas för fakturering av tjänster som Izefy utför enligt Avtalet. I gällande Integritetspolicy förklaras ytterligare hur Izefy ser till att databehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Kunden förbinder sig att på begäran tillställa Izefy och/eller dess underleverantörer erforderliga personuppgifter för registrering samt för publicering i WHOIS-register i den omfattning Izefy anser det nödvändigt för att fullgöra Uppdraget. 8.3 Kunden ansvarar för att säkerställa att kontaktpersonerna hos Kunden är informerade om Izefys behandling av kontaktpersonernas personuppgifter och Izefys Integritetspolicy https://izefy.com/integritetspolicy. 9. Immateriella rättigheter

9.1 Samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av Izefys arbete tillhör Izefy. Kunden har rätt att använda resultatet av Izefys arbete för det ändamål för vilket det tillhandahålls. Såvida inte annat följer av ändamålet får Kunden inte sprida resultatet av Izefys arbete eller använda resultatet i marknadsföringssyfte utan Izefys föregående skriftliga samtycke.

9.2 Izefy har rätt att använda Kundens logotyp, näringskännetecken och varumärke i marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av referenskunder på hemsida och i andra kontexter, efter att ha inhämtat Kundens skriftliga samtycke därtill.

10. Sekretess

10.1 Vardera Part förbinder sig genom Avtalet att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från motparten i anledning av Avtalet. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om

uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter, som är eller blir allmänt kända eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot denna bestämmelse

10.2 Konfidentiell information enligt denna punkt får inte användas för annat ändamål än Uppdragets utförande. Punkterna 10.1 – 10.3 ska gälla under Avtalets löptid och i 1 år efter Avtalets upphörande.

10.3 Vid anlitande av eller samarbete med annan leverantör med anledning av Uppdraget har Izefy rätt att till denne lämna ut information som Izefy bedömer vara relevant för fullgörande av Uppdraget.

10.4 Izefy har även rätt att lämna information om Kunden till myndigheter på sådan myndighets begäran, om Izefy är skyldigt att göra detta enligt lag eller om det i något fall skulle behövas för Uppdragets fullgörande.

11. Kundens ansvar

11.1 Kunden ansvarar för att denne, i den utsträckning Uppdraget föranleder, har rätt att förfoga över föremålet för Uppdraget (Varumärke, Domännamn etc.).

11.2 Kunden ska tillhandahålla den information och den dokumentation som Izefy efterfrågar för att fullgöra Uppdraget. Om Izefy så begär ska Kunden även granska mottagna handlingar och lämna Izefy förtydligande instruktioner. 11.3 Kunden åtar sig att hålla Izefy skadeslös och vid tvist biträda Izefy samt dess samarbetspartners och/eller underleverantörer, avseende alla slags krav, skadestånd, ersättningar, kostnader och utlägg (även innefattande ombudskostnader och avgifter) som kan uppstå till följd av Kundens brott mot Avtalet. Denna skyldighet gäller även efter att Avtalet upphört att gälla.

11.4 Kunden förbinder sig att följa vid var tid gällande regler enligt de alternativa tvistelösningspolicys som inrättats av respektive toppdomänsadministratör.

12. Hantering och ansvar för tidsfrister

12.1 . Om Uppdraget omfattas av tidsfrister, ska Kunden tillhandahålla all relevant information till Izefy i god tid före fristens utgång. Om så inte sker bör Izefy där så är möjligt, mot skäligt arvode och ersättning för utlägg, ansöka om förlängning av fristen, om inte omständigheterna talar för något annat.

12.2 Kunden är skyldig att på eget initiativ, i god tid före utgången av en tidsfrist, skriftligen ge Izefy erforderliga instruktioner för upprätthållande eller avstående från en rättighet (Varumärke/Domännamn), även om Kunden inte har erhållit en påminnelse av Izefy. Kundens instruktioner om upprätthållande av eller avstående från en rättighet (Varumärke/Domännamn) ska vara fullständiga och klara. Om instruktioner och begärd betalning inte inkommer i tid, kommer Izefy utgå ifrån att Kunden önskar att avstå från att förnya rättigheten (Varumärket/Domännamnet).

13. Externa rådgivare och konsulter

13.1 Izefy har rätt att anlita underleverantör för genomförandet av Uppdraget. Om Izefy anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare eller konsulter för Kundens räkning tar Izefy inget ansvar för de råd och/eller tjänster som andra rådgivare eller konsulter tillhandahåller Kunden (oavsett om sådana råd och/eller tjänster vidarebefordras till Kunden genom Izefy eller om Izefy rekommenderat rådgivaren eller konsulten).

13.2 Izefy har rätt att fritt utse och efter fritt val byta underleverantörer för genomförandet av Uppdraget. Izefy har rätt till ersättning för av underleverantör utfört arbete som om arbetet utförts av Izefy självt. Om en underleverantör upphör med sina tjänster har Izefy rätt att efter eget val byta till likvärdig underleverantör, eller om det inte är möjligt, säga upp Avtalet i den del som rör underleverantörens tjänster till att upphöra med omedelbar verkan utan skyldighet att ersätta Kunden för eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med sådan uppsägning.

14. Ansvar och ansvarsbegränsningar

14.1 Izefys sammanlagda ansvar i förhållande till skada eller annan förlust som uppstår under eller i samband med detta Avtal ska vara begränsat till ett belopp motsvarande 100% av den sammanlagda årliga ersättningen som ska betalas av Kunden, dock maximalt 1 000 000 kr.

14.2 Izefy ansvarar för skada som Kund lidit endast om skadan vållats av Izefy genom grov försummelse vid Uppdragets utförande.

14.3 Izefys ansvar för skada är begränsat till direkt skada och omfattar således inte i något fall indirekt skada eller förlust, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information.

14.4 När det gäller skador som orsakats av Izefys underleverantör ska punkt 14.1-14.3 inte tillämpas. Istället gäller att Izefys ansvar är begränsat till det belopp som Izefy erhåller från underleverantören enligt avtal med underleverantören.

14.5 Om Kunden har lidit skada och skadan har orsakats av Izefy tillsammans med andra rådgivare eller konsulter i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor ska Izefys ansvar vara begränsat till Izefys del av det totala arvodet. 14.6 Om uppdrag eller instruktioner skulle nå Izefy för sent, till exempel i ett uppdrag där det finns en tidsfrist, har Izefy inget ansvar avseende underlåtenhet att agera i det aktuella ärendet.

14.7 Begränsning av Izefys ansvar till det belopp som anges i 14.1 gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

14.8 Izefy ansvarar inte för någon skada som uppkommit eller riskerat att uppkomma på grund av Kunds agerande eller underlåtenhet. Izefy ansvarar vidare inte för rekommendationer eller handlingar som är baserade på felaktig eller bristfällig information från Kunden och/eller av Kunden hänvisad tredje part eller för merkostnader som uppstått på grund sådan felaktig eller bristfällig information. Izefy svarar därtill inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av att dokument eller arbetsresultat använts på annat sätt eller för annat ändamål än för vilka de togs fram eller lämnades till Kunden av Izefy.

14.9 Izefy utövar inte någon kontroll över den information som passerar ”datanätet” vid användning av beställda IT-tjänster. Izefy svarar således inte för avbrott eller störningar i tredjepartstjänster eller för skada eller förlust i händelse av avbrott, felaktiga eller uteblivna leveranser av data, överfört datavirus eller andra liknande incidenter. Kunden skyddar själv egna datorresurser mot obehörig åtkomst. Izefy svarar inte heller om en användare av ”datanätet”, av vad slag denne än må vara, gör intrång i Kundens data eller datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information.

14.10 Kunden är medveten om att felaktig hantering av DNS-records kan leda till omedelbara avbrott för samtliga tjänster kopplade till berörda domännamn, vilket i sin tur kan leda till skada och/eller förlust. Kunden är införstådd med att Kundens hantering av DNS-records sker på egen risk och att Izefy inte ansvarar för någon direkt eller indirekt skada och/eller förlust som uppkommer till följd av Kundens användning och/eller förmedling av felaktiga DNS-uppgifter till Izefy.

15. Force Majeure

15.1 Izefy är befriad från skadestånd och andra påföljder om underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt Avtalet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Izefy inte kunnat råda över eller förutse såsom exempelvis krig, krigsliknande händelse, terrorism, uppror, sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, pandemi, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning och andra exceptionella väderleksförhållanden, fel eller brister (inkl. driftavbrott) i underleverantörers leverans av tjänster, fel eller brister (inkl. driftavbrott) i internetleverantörs tjänster eller annat hinder i Izefys eller dess underleverantörers verksamhet varöver Izefy inte råder.

16. Framställande av krav

16.1 Eventuella krav hänförliga till tjänster som tillhandahållits av Izefy ska skriftligen framställas till Izefy så snart Kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas.

16.2 Oaktat vad som anges i punkt 16.1 ovan, ska Kunden skriftligen framställa reklamation senast inom trettio (30) dagar från det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felaktigheter i Uppdragets utförande. Reklamation eller krav får aldrig framställas senare än nittio (90) dagar efter Izefys sista faktura relaterat till Uppdraget. Reklamation befriar inte Kunden från skyldighet att betala för utfört arbete. 17 Kommunikation

17.1 Izefy kommunicerar i första hand med Kundens kontaktperson, andra hos Kunden och andra som är involverade i ärendet via e-post. Izefy åtar sig inte något ansvar för de eventuella risker som uppstår genom kommunikation via e-post. Detta gäller även avseende meddelanden under dessa Allmänna Villkor. Om Kunden skulle föredra att Izefy kommunicerar på annat sätt, ska Kunden skriftligen meddela Izefy detta.

17.2 Izefys spam- och virusfilter samt andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Kunden bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

18. Överlåtelse

18.1 Avtalet gäller mellan Izefy och Kunden och får inte överlåtas till tredje part utan den andra Partens skriftliga samtycke. Izefy äger dock rätten att överlåta sin rätt till att erhålla betalning under detta Avtal.

19. Tvist och lagval

19.1 Dessa Allmänna Villkor samt tillhörande Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

19.2 Tvist i anledning av Avtalet och dess bilagor ska avgöras i allmän domstol.

19.3 Oavsett punkterna 19.1 och 19.2 har Izefy rätt att väcka talan angående förfallna fodringar i domstolar som har jurisdiktion över Kunden och Kundens tillgångar.

Rulla till toppen